Infobrochure 2020-2021
Schoolreglement 2020-2021
Bestel je boeken voor 2020-2021

Mevrouw
Mijnheer

De samenleving van vandaag heeft veel mensen nodig met een STEM-profiel, m.a.w. mensen met een neus voor techniek, technologie en wiskunde-wetenschappen. Wie kiest voor een STEM-opleiding, kiest voor een diploma waarnaar veel vraag is.

Daarom is een verantwoorde studiekeuze van het hoogste belang voor de toekomst van uw kinderen. Maakt uw zoon of uw dochter volgend schooljaar de overstap naar het secundair onderwijs of blijkt dat de oorspronkelijke keuze van uw kind binnen het secundair onderwijs niet de juiste is en een nijverheids-/ STEM-richting meer is aangewezen?

Met deze oriëntatie- en informatiebrochure wil het PTI zich aan u voorstellen. Het Provinciaal Technisch Instituut staat al meer dan 50 jaar garant voor een hoogstaande toekomstgerichte technische STEM-opleiding, waarbij vóór alles de leerling centraal staat.

U wilt voor uw kind het beste? Welnu, weet dan dat het PTI voor élk van zijn leerlingen ook het beste wil! Zo wordt uw keuze meteen onze keuze …

Met vriendelijke groeten!
Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen verzorgt een brede waaier aan technisch- en beroepssecundaire (STEM-)opleidingen.

De eigenheid van het Technisch Secundair Onderwijs (tso) zit in de specifieke didactische aanpak en in de dubbele doelstelling: doorstromingsgericht naar het hoger onderwijs en kwalificatiegericht naar de arbeidsmarkt en voornamelijk de knelpuntberoepen. Dit betekent dat we in de lessentabellen de combinatie terugvinden van een algemene vorming met een technische component.

Het Beroepssecundair Onderwijs (bso) heeft als doelstelling jongeren te vormen tot bekwame vakmensen. De nadruk ligt hier op een praktische opleiding gecombineerd met een concrete voorbereiding op het latere beroepsleven.

Hierna vindt u een volledig overzicht van het studieaanbod en de lessentabellen. Het Provinciaal Onderwijs Oost-Vlaanderen is fundamenteel pluralistisch (= open en respectvol voor elke levensovertuiging) en democratisch, en dat komt ook tot uiting in alle opleidingen.

Het woord ‘kwaliteit’ is voor ons geen leeg begrip. Binnen en buiten de school wordt daar continu aan gewerkt en hoe dit gerealiseerd wordt, ontdekt u verder in deze brochure en bij uw bezoek.

Ons doel
 • Jongeren stimuleren en motiveren om eigen talenten te ontdekken en te ontplooien.
 • Jongeren gezond, sportief en creatief leren leven.
 • Jongeren leren samenleven met respect voor elke medemens en voor de natuur.
 • Jongeren voorbereiden op hoger onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen.
 • Samenwerken met jongeren aan een toekomst voor jongeren.
Een school met kwaliteit >
Uw kind staat centraal bij:
 • studie-uitstappen en culturele activiteiten;
 • sportmanifestaties en interscolaire wedstrijden in verschillende sporttakken;
 • theater- en filmselectie per graad;
 • stages;
 • bedrijfsbezoeken;
 • opmaken van examenroosters in samenspraak met de leerlingen.
Een school met duidelijke leefregels
Wat wordt er van de leerlingen verwacht?
 • Aangepaste en verzorgde kledij.
 • Correct en beleefd taalgebruik.
 • Positieve ingesteldheid naar leerkrachten en medeleerlingen toe.
 • Motivatie en inzet voor praktijk- en theorievakken.
Aangezien tucht en orde factoren zijn die bijdragen tot een optimale schoolwerking, wordt daar binnen onze school bijzondere aandacht aan besteed

Het is voor het tso en bso van uitermate groot belang dat de school goede contacten onderhoudt met het bedrijfsleven. De snel veranderende technologie is immers een uitdaging, zowel naar inhoud van de opleiding als naar infrastructuur toe.

Voor de leerlingen uit het tso en bso is het wenselijk en zelfs noodzakelijk dat zij grondig kennis maken met de realiteit van de sociale, industriële en economische wereld in de laatste jaren van hun vorming. Stages zijn hiervoor een geschikt middel.

Het PTI doet zijn best om vakkundige en assertieve burgers te vormen. De bedrijfswereld mag van hen verwachten dat zij kunnen omgaan met de materiele en intellectuele ­instrumenten eigen aan hun beroep. De industrie is ermee gebaat dat de kwaliteit van de opleidingen in de scholen zo hoog mogelijk wordt gehouden. Zij rekruteert immers een groot deel van haar medewerkers rechtstreeks uit de groep van pas afgestudeerden uit het tso of bso. Het onderwijs en de industrie moeten daarom in de technische opleiding van jongeren trouwe partners zijn.

In het PTI wordt zeer veel belang gehecht aan bedrijfsbezoeken en stages. Hierbij is het opsnuiven van de werksfeer en het kennismaken met een specifiek arbeidsproces uitermate­ belangrijk. De bedrijfsstages zijn een logisch verlengstuk van de opleiding.

Het PTI werkt nauw samen met een vijftigtal bedrijven uit Zuidoost-Vlaanderen, een bijkomende garantie voor een volwaardige opleiding en specialisatie.


Kennismakingsavond en rondleiding met nieuwe leerlingen en hun ouders bij aanvang van het nieuwe schooljaar.

Heel wat leerlingen komen in aanmerking voor een studie­ toelage. Alle informatie vindt u op de website www.studie toelagen.be, via het gratis nummer van de Vlaamse infolijn 1700, elke werkdag tussen 9 en 19 uur, op het secretariaat van de school of bij de medewerker van de Cel voor Schoolmaat­ schappelijk Werk.
Als je graag hulp hebt bij het invullen van je aanvraag, kan je op heel wat plaatsen terecht. Je aanvraag kan zelfs voor jou ingevuld worden. Dit kan bij de afdeling School- en Studietoelagen in Brussel of bij de provinciale diensten.

Wij hebben bijzondere aandacht voor sociale problemen die gemeld worden aan de Cel voor Schoolmaatschappelijk Werk. Hierbij wordt daadwerkelijke hulp verleend, op voorwaarde dat ouders en leerlingen ervoor open staan.

Bij afwezigheid volgt onmiddellijke contactname met de ouders in het kader van spijbelpreventie.

Geregeld worden de ouders uitgenodigd op oudercontact­ avonden en informatieavonden.

Indien nodig worden nieuwe leerlingen individueel bijgewerkt en worden na langere afwezigheid (bv. door ziekte of ­revalidatie na ongeval) inhaallessen voorzien voor de betrokken leerling.

Leerlingen kunnen bij eventuele moeilijkheden niet alleen terecht bij hun leerkrachten, klasleerkracht of op het leerlingensecretariaat, maar ook bij onze leerlingenbegeleiders. Deze leerkrachten, die hiertoe een gespecialiseerde opleiding volgden, gaan na waar het probleem precies zit:

 • verkeerde studiemethode,
 • problemen met bepaalde vakken,
 • problemen in de klas,
 • problemen op het thuisfront.
Indien nodig wordt er doorverwezen naar gespecialiseerde externe diensten zoals CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding – vroegere PMS) en/of PISAD.

Een aangepaste studiemethode wordt de leerlingen aangereikt. Via persoonlijke en klassikale begeleiders wordt het leerproces nauwlettend bijgestuurd. Omdat ‘leren leren’ een vakoverschrijdende eindterm is in alle graden wordt teamwork (leerkrachten – begeleiders – leerlingen) hier de gouden regel.

Om uw kind bij de evolutie van zijn/haar leer- en leefhouding optimaal te begeleiden, volgt de klassenraad hem/haar op de voet en stuurt bij (of remedieert) waar het nodigis. De klassenraad informeert de ouders over de leer- en leefhoudingen via gerichte aanmoedigingen of opmerkingen.

In samenspraak met de ouders werkt het PTI aan de beste begeleiding voor elke leerling! Opdat leerlingen zich goed zouden voelen op het PTI besteden wij veel aandacht aan:

 • een degelijke en veilige infrastructuur,
 • didactisch goed uitgeruste lokalen en ateliers,
 • de nieuwste technologieën binnen elk studiegebied,
 • een aangename leer- en leefomgeving.

Kostprijs per leerling

De uitgaven per leerling zijn afhankelijk van studierichting en studiejaar. Een bundel met exacte cijfers is samengesteld en bij de inschrijving worden de ouders en leerlingen hierover geïnformeerd.

 • Bijdrage voor het huren van de handboeken (via de firma Iddink)
 • Bijdrage voor smartschool
 • Bijdrage voor fotokopieën
 • Bijdrage voor persoonlijke beschermingsmiddelen (voor nieuwe leerlingen éénmalig gratis)
 • Aankoop van de schoolagenda
 • Aankoop van tekenbladen en toetsenblokken
 • Aankoop van turnpak
 • Aankoop van werkboeken (via de firma Iddink)
 • Waarborg slot en sleutel
 • Waarborg boeken
 • Waarborg gereedschappen
 • Buitenlandse studiereizen
 • Integratieweek 1ste leerjaren
 • Avonturentocht 4de leerjaren

Studiebezoeken en studieuitstappen

De prijs is variabel naargelang aard en duur van bezoek of uitstap, maar wordt minimaal gehouden. Voor bus of trein betalen de leerlingen een forfaitair bedrag.

Maaltijden

De leerlingen kunnen hun eigen lunchpakket meebrengen, maar er is eveneens mogelijkheid tot een warme maaltijd of een belegd broodje. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast.


Het PTI bruist van activiteiten.

Interscholensportcompetities (met andere provinciale scholen van Oost-Vlaanderen en/of Zottegemse scholen)

Speciale crea-namiddagen van en voor de 1ste graad

Middagactiviteiten naar keuze:

 • muziekles (o.a. drum, gitaar, ...),
 • judo,
 • volleybal,
 • basketbal,
 • voetbal,
 • tafeltennis,
 • gezelschapsspelen,
 • stille studie,
 • airbrush.

Deelname aan deze activiteiten is gratis. Elke activiteit gebeurt onder toezicht en begeleiding van leerkrachten.

en ­begeleiding van leerkrachten

Uitstappen naar Londen, Parijs, Rijsel, …

Project ‘Milieuzorg op school’: verkeersveiligheid en mobiliteit

Project ‘propere school’

Zeer actieve leerlingenraad met verschillende vakoverschrijdende projecten

Open dag

Mogelijkheid tot behalen van VCA-attest

Integratieweek voor de 1ste leerjaren

Avonturentocht voor de 4de leerjaren

Culturele studiereis naar Normandië voor de 6de leerjaren TSO

Driedaagse studiereis naar Duitsland voor het 7de leerjaar carrosserie- en spuitwerk

Rijbewijs op school (theorie)


Het PTI ligt op wandelafstand ( ± 7 minuten) van het station (uitgang Broeder Mareslaan, d.w.z. achterkant station).


Grotere kaart weergeven

Zottegem is zowel met de trein als met de bus goed bereikbaar. Gelieve voor de juiste uurregelingen de websites van NMBS en De Lijn te raadplegen.


Wanneer kan je je laten inschrijven als nieuwe leerling op het PTI?


 • Tijdens het schooljaar: van 08.30 uur tot 16.30 uur of na afspraak
 • In juli en augustus: de eerste week van juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus
  -> elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur of na afspraak.
 • De laatste zaterdag voor het aanvatten van het nieuwe schooljaar -> enkel op afspraak.


Online inschrijven kan hier


Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?


De school is toegankelijk voor zowel jongens als meisjes, dit vanaf het eerste leerjaar van de eerste graad.

Wie zich inschrijft als nieuwe leerling in:
 • het eerste leerjaar van de eerste graad: bezorgt het getuigschrift van basisonderwijs (behaald in het gewoon of buitengewoon onderwijs) of het bewijs van het laatst gevolgde leerjaar;
 • het derde leerjaar van de derde graad of specialisatiejaar: bezorgt een kopie van het diploma of studiegetuigschrift;
 • een ander leerjaar: deelt mee waar hij laatst heeft school gelopen, omdat de attesten van de gevolgde leerjaren in het secundair onderwijs door het PTI zelf opgevraagd worden.

Een afspraak kan u hier maken.